"TÜRKMENIŇ RYSGALY" H K.

  •  “Ak-Bulut” söwda markasy, Türkmenistanda şahsy gigiýena önümlerini öndürýän, öňde baryjy kärhanalarynyň biri bolup durýar.

  • “Ak-bulut”markasy bilen  halka  ýetirilýän  “Türkmeniň  Rysgaly”  hususy  kärhanasy  2016-njy  ýylda  döredildi. Kärhana  gysga   döwür  içinde  halkyň  islegine  görä, özüniň  ýokary  hilli  önümleri  bilen  köpüň  söýgüsini  gazanmagy  başardy  we  Türkmenistanyň  çäginde  ýerleşýän  köpugurly  söwda  bazarlarynda,  ýörüteleşdirilen  dükanlarda, supermarketlerde  gündelik  talap  edilýän  önümlere  öwrüldi.

  •  “Ak-bulut”markasy bilen  öndürilýän  önümler özüniň ýokary hili, ekologiki taýdan arassalygy, häzirki zaman ösen tehnologiýa esasynda  halkara ölçeglerine laýyk gelýän önüm hökmünde tanalýar.

  • Kärhana häzirki döwürde kir  ýuwujy serişdeleri,çygly süpürgiçleri, çaga arlyklaryny we  zenan prokladkalaryny  öndürýär.

  • Geljekde  kärhananyň hünärmenleri önümleriň hilini has-da gowlandyrmak, görnüşini artdyrmak maksady  bilen irginsiz zähmet çekýärler.

ab